Τάξη Γ'- Δ'

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΌΣ

Γλώσσα

2012-03-29 12:25

επαναληπτικές ασκήσεις 1η και 2η εν. γλώσσα δ'.doc (51,5 kB)
επαναληπτικές ασκήσεις 6η εν. γλώσσα δ'.doc (39 kB)
επαναληπτικές ασκήσεις 7η εν. γλώσσα δ'.doc (42 kB)
 

Μαθηματικά

2012-03-29 14:19

επαναληπτικες ασκησεις 1η εν. μαθηματικα δ'.doc (42,5 kB)
επαναληπτικές ασκήσεις 1η εν..doc (38,5 kB)
επανάληψη στην προπαίδεια γ'.doc (34,5 kB)
 

Ιστορία

2012-03-29 14:22

κεφ. 4 βοηθητικό φυλλάδιο.doc (92 kB)
κεφ. 5 βοηθητικό φυλλάδιο.doc (119,5 kB)
κεφ. 6 βοηθητικό φυλλάδιο.doc (215,5 kB)
 

Αγγλικά Γ'

2012-04-09 00:27


Family.doc (250,5 kB)
getCrossword.png (165,4 kB)
getCrossword_002.png (150,1 kB)
have has.doc (29,5 kB)
Have or has.doc (43 kB)
Match the words with the numbers.doc (27,5 kB)
preposition crossword.doc (186 kB)
rooms.doc (192,5 kB)
The bee is.doc (70 kB)
Use has or have.doc (68 kB)
Family Tree.doc (92,5 kB)

Αγγλικά Δ'

2012-04-09 00:35


unit 3 lesson 1.doc (28,5 kB)
unit 4 lesson 1.doc (27 kB)
unit 5 lesson 1.doc (28 kB)
unit 9 lesson 2.doc (19,5 kB)
Unti 2 Sports crossword.doc (126,5 kB)
water.jpg (3,9 kB)
winter paragraph.doc (102,5 kB)
wordsearchbottom.jpg (8 kB)
wordsearchtop.jpg (9,7 kB)
Write the adverb of frequency in the right place.doc (23,5 kB)
Write the correct verb in the box in the following sentences.doc (36,5 kB)
unit 10 lesson 1.doc (19,5 kB)

Bonfire Night.doc (367,5 kB)
bread.jpg (3,8 kB)
butter.jpg (5,3 kB)
cake.jpg (5,3 kB)
can 2.doc (674,5 kB)
CAN or CANt.doc (108,5 kB)
can.doc (103 kB)
cereal.jpg (4,6 kB)
cheese.jpg (4,1 kB)
chicken.jpg (5,7 kB)
Circle the correct picture.doc (124,5 kB)
classroom must.doc (876 kB)
classroom objects.doc (393 kB)
count uncount.doc (48 kB)
daily activities.doc (167 kB)
food verbs.doc (128 kB)
food.doc (156,5 kB)
food2.doc (274,5 kB)
hamburger.jpg (4,9 kB)
have has.doc (29,5 kB)
Have or has.doc (43 kB)
He doesn like (2).doc (37,5 kB)
He doesn like.doc (37,5 kB)
helping around the house.doc (174,5 kB)
hobbies simple pr.doc (155,5 kB)
hobby.doc (185 kB)
honey.jpg (6,6 kB)
how much_how many.doc (44 kB)
ice_cream.jpg (3,7 kB)
imperative grammar.doc (31,5 kB)
Imperative.doc (58,5 kB)
Match the pictures to the jobs.doc (168,5 kB)
milk.jpg (4,8 kB)
My favourite place in Greece.doc (377 kB)
pizza.jpg (4,3 kB)
polar bear.doc (40,5 kB)
pres.cont.doc (41 kB)
Present Continuous exercise.doc (36,5 kB)
Put the words in the correct column.doc (403,5 kB)
road signs must.doc (215 kB)
salt.jpg (4,3 kB)
some or a.doc (30,5 kB)
unit 3 lesson 1.doc (28,5 kB)
water.jpg (3,9 kB)
wordsearchbottom.jpg (8 kB)
wordsearchtop.jpg (9,7 kB)
Write the adverb of frequency in the right place.doc (23,5 kB)
Bonfire Night is a uniquely British event when we.doc (569,5 kB)

Προϊόντα: 1 - 5 από 5